Bij het opvoeden van kinderen speelt het overbrengen van normen en waarden voortdurend een rol. Een kind moet leren dat niet alles kan en mag. Wij streven ernaar dat een kind bij ons leert dat het eigen normen en waarden heeft en dat een ander dat ook heeft. Ook streven wij ernaar dat onze kinderen elk levend wezen met het nodige respect behandelt. Om dit te bereiken bieden wij een omgeving waarin een kind kan leren omgaan met anderen. Een omgeving waarin een kind kan ontdekken waar grenzen liggen en aan welke regels het zich moet houden. Vanuit onze visie en normen en waarden hebben we gezamenlijke uitgangspunten gevormd:

 

Openheid        

We streven er naar om met iedereen (groot en klein) open en eerlijk om te gaan.

We proberen openheid te creëren en realiseren door gesprekjes aan te gaan met de kinderen, ouders en collega’s. Bij de overdracht is er bijvoorbeeld tijd voor een rustig gesprekje, dit is een moment voor informatie-uitwisseling. Er wordt in openheid duidelijk aangegeven waar de grenzen liggen, de kinderen worden hier op een transparante manier bewust van gemaakt.

 

Vertrouwen     

Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en we geven ze de ruimte om zich op alle gebieden vrij kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar vinden we belangrijk. Wij willen de kinderen zelfvertrouwen meegeven, ze laten ervaren dat ze competent zijn. We willen de competentie van de kinderen bevorderen door ze te stimuleren en begeleiden ze in hun eigen handelen. Wanneer een kind hulp vraagt, kijken onze pedagogisch medewerker eerst of het kind eventueel samen met een ander kind zichzelf kan redden zonder hulp of eventueel met begeleiding van de volwassene. Zo leren de kinderen op zichzelf te vertrouwen en zelf keuzes te maken. Vooral oudere kinderen hebben behoefte aan privacy, die gerespecteerd wordt door begeleiding en andere kinderen. Het kan zo zijn dat oudere kinderen buiten het toezicht van volwassenen zich even terugtrekken, bijvoorbeeld in een hut of op een andere verdieping. Materialen waar de kinderen gebruik van mogen maken zijn op kindniveau bereikbaar en als de materialen niet bereikbaar zijn, kunnen de kinderen er om vragen. 

 

Verbondenheid

Wij werken actief aan verbondenheid en hebben veel aandacht voor vriendschappen, warmte en liefde.

We vinden het belangrijk om ons verbonden te voelen met elkaar. Betrokken te zijn bij de kinderen, ouders en collega’s, bij jezelf en de omgeving. We willen kinderen, ouders en collega’s laten ervaren dat ze echt gezien worden door ze te betrekken bij het leven op ons kindercentrum. Ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten welke we naar voren proberen te halen om de diversiteit van iedereen die we in huis hebben te laten zien. We hechten belang aan de vriendschappen en voorkeuren die ontstaan tussen kinderen, we nemen deze serieus. Bij het doorstromen naar een nieuwe groep proberen we zoveel mogelijk te kijken naar groepjes vrienden die doorstromen. 

 

Plezier en geluk           

Plezier hebben in wat je doet, het fijn, leuk en naar je zin hebben en je goed voelen.

We streven ernaar dat mensen zich bij ons thuis kunnen voelen. Door het aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen hopen we op een hoog niveau van welbevinden. Als kinderen een hoog welbevinden hebben, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit en geen plezier heeft in wat hij of zijn doet, proberen we aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Daarbij speelt zowel bij kinderen, ouders als collega’s het aangaan van nieuwe uitdagingen als het opdoen van positieve ervaringen een rol. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid is namelijk voorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken. 

 

Respect           

Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving, de ruimte krijgen om jezelf te zijn en anderen de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn.

Onze groepsleidsters hebben oog voor de eigen, unieke wijze waar een kind zich ontwikkelt en respecteren hem hierin. Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat een kind al wel is en al wel kan. Door op deze manier naar een kind te kijken voelt het zich gewaardeerd en gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen. Het begrip ‘respect’ zorgt er ook voor dat ieder kind competent kan zijn en zich competent kan voelen.

Natuurlijk zijn er een aantal basisregels, vanuit de gedachte respect voor jezelf, voor elkaar en je omgeving. Daarnaast mogen zij elkaar geen pijn doen, zoals niet slaan en schoppen, opruimen van het speelgoed, niet op stoelen staan etc. De oudere kinderen hebben zelf inspraak op de regels, deze worden aangepast in overleg met de kinderen.

 

Verantwoordelijkheid              

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, samen verantwoordelijk zijn voor de Buitenkans en de kinderen verantwoordelijkheid meegeven en zelf keuzes laten maken.

Verantwoordelijk voelen voor jezelf en voor anderen, voor je omgeving en alles wat zich daar in bevindt. Dat betekent goed op jezelf, op anderen en op alles in je omgeving passen. Echter wanneer kinderen anderen of zichzelf beperken door grensoverschrijdend gedrag, accepteren we dit niet. We werken aan de vorming van gewoontes bij kinderen door zoveel mogelijk consequent te handelen en het kind positief te benaderen. Pedagogisch medewerkers zijn zich te allen tijde bewust van hun voorbeeldfunctie.

 

Onderzoek      

De kinderen en jezelf nieuwsgierig maken om nieuwe dingen te leren.

We willen kinderen de ruimte geven tot onderzoek en materialen en activiteiten aanbieden die onderzoek uitlokken. Hierdoor proberen we verwondering teweeg te brengen van waaruit kinderen kunnen leren. Ook vinden we het belangrijk dat binnen het dagritme de kinderen zelf de keuze hebben in de mogelijkheden die we bieden, dat ze zelf mogen kiezen waar en waarmee ze op onderzoek uit gaan. Dit gebeurt onder toezicht of begeleiding van de volwassenen. Daarbij vragen onze pedagogisch medewerkers zich continu af vanuit het oogpunt van veiligheid voor de betrokkenen: tot waar laten we de kinderen zelf onderzoeken en waar ligt de grens van begeleiding, wat kunnen de kinderen zelf en waar hebben ze begeleiding bij nodig. Door kinderen veelvuldig te observeren tijdens het spelen, maar ook tijdens bijvoorbeeld het eten, krijgen de pedagogisch medewerkers zicht op het ontwikkelingsniveau en het gedrag van elk individueel kind.

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue