Voel je thuis...............

 

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en zich thuis voelen bij Villa de Buitenkans. Een goede afstemming tussen thuis en het kindercentrum is daarbij van groot belang. Om dit te kunnen realiseren hebben we de volgende momenten voor (nieuwe) ouders.

 

Rondleiding op De Villa;

Voor jullie kind geplaatst wordt, krijgen jullie rondleiding op de Villa. Je krijgt uitleg over onze visie/manier van werken en er is een mogelijkheid om vragen te stellen.

                                                                      

Intakegesprek;

De intake vindt rond de twee weken voor aanvang van de opvang plaats. We komen thuis langs om vragen te stellen over jullie kind(eren). Bijvoorbeeld wat vind je kind prettig, wat is het voeding/slaapritme en zijn er eventueel allergieën. Tijdens de intake is er ruimte voor praktische zaken.

De intake met BSO-kinderen gebeurt met het kind en de ouder(s) op de locatie. Er wordt met het kind gesproken wie hij/zij is. Het kind neemt een kijkje op de villa en er wordt duidelijk gemaakt dat de BSO vrije tijd is, en dat alles in overleg, binnen grenzen, te realiseren is. 

 

Wendag;

Je kind mag voor hij/zij definitief bij ons start een ochtend of middag in de groep meedraaien. Zo kunnen jullie langzaam wennen en kennismaken met de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen.

 

Contactschriftjes;
Op de babygroep werken we met contactschriftjes. In deze schriftjes wordt door de ouders thuis en door de pedagogisch medewerkers op de Villa bijgehouden op welke tijden/hoeveel het kind heeft geslapen/gedronken/gegeten. Ook bijzonderheden worden vermeldt.

 

Haal- en brengcontacten;

Bij het halen en brengen is er tijd voor overdracht tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Bijzonderheden worden altijd besproken. Op de groepen wordt gewerkt met dagverslagen die een beeld geven wat er die dag gebeurd is. Als het kind door iemand anders wordt gehaald dient de ouder dit van tevoren door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven.


Oudergesprekken;
Ouders kunnen jaarlijks aan de hand van de observatie welbevinden en betrokkenheid aangeven of ze behoefte hebben aan een 10-minutengesprek met een pedagogisch medewerker. Daarnaast kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen wanneer de dagelijkse overdracht niet volstaat.

 

Oudernieuwsbrief;

Maandelijks is er een oudernieuwsbrief van Villa de Buitenkans. Hierin staat informatie over het reilen en zeilen van Villa de Buitenkans, de groepen, de  kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders van de Buitenkans evenals mededelingen van organisatorische aard en wijzigingen op beleidsniveau.

 

Ouderavonden;
Minimaal twee keer per jaar organiseert Villa de Buitenkans  een ouderavond. Voor de themagerichte ouderavond kunnen ouders zelf thema’s aandragen. Rond je jaarwisseling is het jaarlijkse nieuwjaarsbuffet en rond 21 juni het jaarlijkse midzomerfeest.
 De oudercommissie vervult in het organiseren van deze avonden vaak een belangrijke rol.

 

Oudercommissie;

In de oudercommissie zitten een ouders die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigt. 

 

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue