De Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn medio 2004 tot stand gekomen door middel van overleg tussen de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep) en de Branchevereniging voor Dagopvang door ondernemers in de kinderopvang en de Consumentenbond en BOinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

 

Deze algemene voorwaarden zijn leidend voor Villa de Buitenkans. Daarnaast heeft Villa de Buitenkans een aanvulling op deze voorwaarden.

 

Aanvulling algemene voorwaarden Villa de Buitenkans

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere plaatsingsbevestiging en overeenkomst cq contract tussen Villa De Buitenkans en contractant voor zover van deze voorwaarden niet bij overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Villa De Buitenkans draagt er zorg voor, dat een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de contractant ter beschikking wordt gesteld. Iedere contractant is verplicht de bepalingen van het reglement alsmede de wijzigingen daarin en voorts eventuele door of vanwege Villa De Buitenkans ingestelde richtlijnen van het kindercentrum na te leven. De huisregels en het plaatsingsbeleid vormen een onafscheidelijk geheel met deze algemene voorwaarden.

 

2. Toelating en inschrijving

 

2.1 Aanmelding voor kinderopvang is telefonisch mogelijk en via het formulier op de website www.Villadebuitenkans.nl

2.2 Aanmelden voor kinderopvang is mogelijk vanaf het moment dat de zwangerschap is vastgesteld. Tot Villa De Buitenkans worden kinderen toegelaten met een leeftijd vanaf tien weken.

2.3 Aanmelden voor de buitenschoolse opvang is mogelijk vanaf het derde jaar van het kind;

2.4 In het belang van het kind geschiedt plaatsing voor minimaal 2 dagdelenper week. Baby´s (tot de leeftijd van 1 jaar) worden bij voorkeur alleen voor hele dagen  geplaatst.

2.5 De contractant ontvangt na definitieve aanmelding en nadat de beschikbaarheid voor een plaats voor het kind door het Villa is bevestigd bij de intake een plaatsingovereenkomst, die na ondertekening retour gezonden dient te worden aan de administratie. Vanaf dit moment is de inschrijving officieel.

2.6 De contractant ontvangt bij de intake een verwijzing naar het plaatsingsbeleid, klachtenregeling en de huisregels;

2.7 Voor de administratieve kosten, de intake en een persoonlijk boek vol herinneringen worden € 30,- in rekening gebracht;

 

3. Contractsduur

 

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk

 en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De overeenkomst van dagopvang van

 0-4 jarigen duurt tot en met de vierde verjaardag van het kind.

3.2 De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand

 waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij

 schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.

3.3 De minimale eerste plaatsingsduur bedraagt drie maanden.

 

4. Wijziging van de overeenkomst

 

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke

       uitvoering het noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen,

       zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

       aanpassen.

4.2 Indien wijziging of aanvulling van de dienstverlening financiële en/of kwalitatieve

       consequenties heeft zal Villa De Buitenkans, de contractant hierover

       tevoren inlichten.

4.3 Wijzigingen op de inhoud van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij

 uitdrukkelijk schriftelijk door Villa De Buitenkans zijn bevestigd.

 

5. Het Kennismakingsgesprek

 

5.1 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing maakt Villa De

 Buitenkans een afspraak met de contractant voor een intake∕kennismakingsgesprek.

 In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de

 contractant en zijn of haar kind besproken alsmede een verslag gemaakt voor in het

 boek vol herinneringen. Villa De Buitenkans en de contractant spreken

 daarbij af om elkaar, voorzover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van 

 algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang

 van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

5.2 Villa De Buitenkans wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:

-       Villa De Buitenkans gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;

-       De contractant als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

 

6. Geheimhouding

 

6.1Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

7. Opzegging

 

7.1 Voor alle overeenkomsten cq contracten geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bovenstaande regeling geldt eveneens bij vermindering van dagdelen.

     7.2 Opzegging en melding van vermindering van dagdelen, dient schriftelijk te geschieden

 door de contractant. De ontvangstdatum van de opzegging of vermindering op de

 administratie is de startdatum van opzegtermijn.

7.3 Indien de contractant de overeengekomen plaatsing annuleert binnen twee maanden

 voor de daadwerkelijke ingebruikname, worden annuleringskosten in rekening

 gebracht. De annuleringskosten bedragen bij annulering in de laatste maand voor      de daadwerkelijke ingebruikname eenmaal het verschuldigde maandbedrag. Bij

 annulering in de tweede maand voor de daadwerkelijke ingebruikname, bedragen de

 annuleringskosten eenmaal de helft van het verschuldigde maandbedrag.

 

8. Betaling

 

8.1 De prijs van de opvang zal worden vermeld in de overeenkomst. Het verschuldigde

 bedrag is per maand te voldoen bij voorkeur via automatische incasso, dan wel per

 giro of per bank, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij plaatsing voor de 15e van de maand is het volle maandtarief verschuldigd, terwijl

bij plaatsing op of na de 15e van de maand de helft daarvan voldaan dient te worden.

8.3 Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum door Villa De

 Buitenkans is ontvangen is de contractant in verzuim. Wanneer de contractant in

 verzuim is, kan Villa De Buitenkans een aanmaning sturen welke binnen 7 

 dagen voldaan dient te worden. Na het verstrijken van deze laatstgenoemde 7 dagen,

 wordt door Villa De Buitenkans een tweede herinnering verzonden waarbij

 € 20,- aan administratiekosten wordt berekend. De tweede aanmaning dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Indien de tweede aanmaning niet binnen 7 dagen wordt 

 voldaan, vindt formele ingebrekestelling plaats en wordt de vordering door 

 Villa De Buitenkans uit handen gegeven; alle hieruit voortvloeiende

 Incassokosten zijn, conform artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, inclusief de

 wettelijke rente, voor rekening van de contractant; Villa De

 Buitenkans behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

8.4 De door de contractant gedane betaling, met uitzondering van de door Villa

 De Buitenkans uit handen gegeven vorderingen, strekken steeds ter afdoening in de

 eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van

 opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de contractant, dat de

 voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

       8.5 Villa De Buitenkans is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien

prijsontwikkeling, overheidsmaatregelen of andere relevante omstandigheden   daartoe aanleiding geven. Een zodanige prijsverhoging wordt tenminste twee  maanden van tevoren aan de contractant schriftelijk kenbaar gemaakt.

8.6 Ingeval de contractant(en):

a.    in staat van faillissement worden verklaard, tot boedelafstand overgaan, een

verzoek tot surséance van betaling indienen dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van hun eigendommen wordt gelegd,

b.    komen te overlijden of onder curatele worden gesteld,

c.     enige uit kracht der Wet of van deze condities op hen rustende

      verplichting niet nakomen,

d.    nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde

termijn te voldoen, heeft Villa De Buitenkans door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door het Villa verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses

8.7  Bezwaren over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14

dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden de  contractanten geacht de prestatie resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door Villa De Buitenkans in behandeling genomen.

Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de contractanten op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld.

 

9. Incassokosten

 

Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen dan komen alle  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd de buitengerechtelijke kosten conform Rapport Voorwerk II met een minimum van € 100,-.

 

10. Ontbinding/opschorting van de overeenkomst

 

Villa De Buitenkans is bevoegd de uitvoering van de opvangovereenkomst op te schorten, dan wel tot directe ontbinding over te gaan indien:

-          de contractant in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst waaronder het niet tijdig betalen van de verschuldigde maandtermijnen, conform hetgeen bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en/of

-          indien blijkt dat de contractant niet alle benodigde informatie heeft verschaft waarvan hij of zijn redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.

 

11. Zieke kinderen

 

11.1   Een ziek kind heeft zoveel extra aandacht en vaak ook verzorging nodig, dat de leid(st)ers niet in staat zijn daarop adequaat in te spelen. Besmettelijke ziektes kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen.

11.2   Een kind is ziek als het een temperatuur heeft van 38,5°C of hoger. Ook een kind met diarree of een kind dat overgeeft wordt als ziek beschouwd. Loopoortjes, koortslipen ontstoken oogjes zijn zeer besmettelijk. Andere besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn: waterpokken, roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatites (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer.

11.3   Als het kind ziek is, zullen de leid(st)ers de ouders bellen met het verzoek het kind op te komen halen. In twijfelgevallen zal er overlegd worden tussen de leid(st)ers en de ouders.

11.4   Het is van belang dat Villa de Buitenkans over de juiste contactgegevens beschikt zodat in geval van ziekte van het kind te allen tijde een ouder bereikt kan worden die het kind ophaalt. Indien ouders niet in staat zijn binnen een redelijke termijn hun kind op te halen, dienen zij voor vervanging te zorgen (buurvrouw/familie)

11.5   Ouders zijn  verantwoordelijk voor het achterlaten van de juiste gegevens bij het kindercentrum.

11.6   Het kind is weer welkom op het kindercentrum als hij/zij volledig genezen is en 1 dag koortsvrij is.

 

12. Spoedeisende gevallen

 

De contractant geeft Villa De Buitenkans toestemming om in spoedeisende gevallen met het kind naar het ziekenhuis of een arts te gaan en de noodzakelijk maatregelen te nemen na - indien mogelijk- overleg met de contractant dan wel door deze aan te wijzen personen. De kosten van medische behandeling, in deze gevallen, zijn voor rekening van de contractant.

 

13. Afwezigheid kind

 

Indien een kind om welke reden dan ook niet kan komen, moet de contractant dit direct kenbaar maken. Als het kind zonder opgave van reden drie weken of meer wegblijft kan een ander kind voor dit kind in de plaats worden gesteld, onverminderd de verschuldigdheid van de betalingsverplichting. Villa De Buitenkans is in voornoemd geval bovendien gerechtigd de plaatsingsovereenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Bij tijdig afzeggen en in overleg kan binnen 30 dagen een dagdeel worden geruild mits er plaats is in de groep of op de plaatsvervangende dag.

 

14. Bijzonderheden met betrekking tot het kind

 

14.1 Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. Villa De Buitenkans houdt er indien mogelijk rekening mee en kan indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als het kindercentrum bijzonderheden bij het kind ontdekt, zal zij de ouders hierover inlichten. Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelijke ziekte heerst, dient de contractant dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van het kindercentrum. Het kindercentrum zal indien nodig maatregelen treffen.

14.2 Baby’s krijgen, in overleg met de contractant, de gebruikelijke voeding. Over het verstrekken van bijzondere voeding dient de contractant overleg te plegen met de groepsleiding.

14.3 De contractant draagt zorg voor de noodzakelijke verschoning. Kleding hiertoe dient meegebracht te worden in een tas, waarop de naam van het kind vermeld staat. De tassen worden in de persoonlijke mandjes gedaan. Jassen, mutsen, sjaals en wanten graag voorzien van een naam. Luiers worden tijdens het verblijf op Villa De Buitenkans door het Villa verstrekt.

14.4 Villa de Buitenkans raadt de contractant af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. Villa De Buitenkans is niet aansprakelijk voor het zoek raken van sieraden van kinderen.

14.5 Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan een medewerker van het Villa De Buitenkans. Bij enige twijfel moet de dienstdoende medewerker de mogelijkheid hebben de contractant telefonisch te raadplegen.

 

15. Oudercontacten en ouderparticipatie

 

15.1 De dagelijkse communicatie tussen ouders en leiding van Villa De Buitenkans vindt plaats bij het brengen en halen van het kind en bij baby´s ook middels schriftjes die in de tassen van de kinderen worden meegegeven.

15.2 Ouders kunnen bij de leiding altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is.

15.3 Indien het in het belang van het kind is (indien er zorgen zijn over het  welbevinden en betrokkenheid van het kind) kan op initiatief van Villa De Buitenkans een gesprek met de ouders/verzorgers verzocht worden.

15.4 Het kindercentrum gaat ervan uit dat de ouders de eindverant­woordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Het kindercentrum neemt die verantwoor­delijkheid over gedurende de dagde­len dat het kind in het kindercentrum is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouders en de leiding noodzakelijk. De leiding staat open voor inbreng van de ouders.

15.5 Er is een oudercommissie inge­steld. De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de verschillende groepen vertegenwoordigen. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement van de oudercommissie. De notulen van de oudercommissie worden aan de ouders bekend gemaakt.

 

16. Sluitingsdagen

 

Villa de Buitenkans is op de officieel erkende feestdagen gesloten. Daarnaast behoudt Villa De Buitenkans zich het recht voor om in het kader van professionalisering, maximaal twee dagen per jaar te reserveren voor interne scholing. Op die dag kan Villa De Buitenkans geen opvang bieden. Hiervan wordt de contractant minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld. Voor deze dagen vindt compensatie (ruilen indien plaats beschikbaar is binnen 30 dagen in overleg met leiding) plaats.

 

17. Weigering

 

Villa De Buitenkans kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gedrag en/of gezondheidstoestand een gevaar opleveren voor de overige opgenomen kinderen.

 

18. Aansprakelijkheid

 

18.1 De plaatsing in het Villa houdt in dat door de ouders toestemming is

verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van het Villa worden georganiseerd.

18.2 Het Villa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of

beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind.

18.3 Villa De Buitenkans raadt de ouders aan het kind speelkleding aan te

trekken als het naar het kindercentrum gaat, aangezien de leiding niet altijd tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten.

18.4 Door Villa De Buitenkans is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

afgesloten. Villa De Buitenkans sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheids- verzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.

18.5 Villa De Buitenkans kan geen enkele aansprakelijkheid/

verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend.

18.6 Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen

enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden.

18.7 Villa De Buitenkans is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor

schade die voortkomt uit ‘overmachtsituaties', bijvoorbeeld gedwongen ontruiming.

 

19. Geschillen

 

19.1 Villa De Buitenkans heeft een interne klachtenregeling opgesteld, welke

aan de contractant ter hand gesteld worden.

19.2 Villa de Buitenkans heeft zich aangesloten bij de landelijke

klachtencommissie. De klachtencommissie is voor alle ouders van elke organisatie toegankelijk en kent geen financiële drempel. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is het niet noodzakelijk dat de klacht eerste intern gemeld wordt bij de Buitenkans. U kunt als ouder direct naar de klachtencommissie stappen. Een uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

 

20. Algemene voorwaarden

 

20.1 De algemene voorwaarden kunnen door Villa De Buitenkans worden

aangepast. In dat geval wordt de contractant hiervan in kennis gesteld. Eventuele algemene voorwaarden van derden zijn niet van toepassing tenzij deze door de Rijksoverheid algemeen verbindend verklaard zijn.

20.2 Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van Villa

De Buitenkans nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt nagestreefd.

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue